FAQ/Często zadawane pytania

Co to jest służebność przesyłu?

To prawo wpisywane do księgi wieczystej, pozwalające przedsiębiorcy posiadającemu na cudzej nieruchomości sieci przesyłowe na ich eksploatację (naprawy, konserwacje). Prawo to gwarantuje także uprawnienia właściciela nieruchomości, w tym do wynagrodzenia.

Jaka jest wartość wynagrodzenia wypłacanego za ustanowienie służebności przesyłu?

Wartość wynagrodzenia zależy od tego, jak duża część nieruchomości doznaje ograniczeń w prawidłowym wykorzystaniu ze względu na istniejące sieci przesyłowe, a także od wielu innych czynników decydujących o aktualnej wartości działki – np. od jej przeznaczenia, położenia, jakości gruntu, otoczenia itd.

Co to jest pas eksploatacyjny?

To obszar gruntu wyznaczony wzdłuż sieci przesyłowej. Jego wielkość zależna jest od rodzaju i długości sieci. W pasie tym występują ograniczenia dotyczące możliwości zabudowy i dopuszczalnego wykorzystania nieruchomości. W obrębie wyznaczonego pasa przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo poruszać się podczas ewentualnych napraw i konserwacji linii.

Czy przysługuje mi odszkodowanie jeśli słupy energetyczne stoją poza granicami mojej działki, a przebiega nad nią tylko linia energetyczna?

Tak. „Odszkodowania za słupy” to tylko potocznie używana nazwa służebności przesyłu. Do uzyskania wynagrodzenia kwalifikują się zarówno sieci podziemne, naziemne jak i nadziemne, nawet gdy same słupy znajdują się poza granicami nieruchomości.

Jak sprawdzić czy na mojej nieruchomości została już ustanowiona służebność?

Informacje na temat służebności przesyłu znajdują się w dziale III Księgi Wieczystej. Można to bez trudu sprawdzić również przez Internet na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do .

Jak długo trwa sądowy proces ustanawiana służebności przesyłu?

Zwykle trwa to od 12 miesięcy do 2 lat.

Ile będę musiał zapłacić za Waszą pomoc przy uzyskiwaniu wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu?

Nasze wynagrodzenie zależy od kwoty uzyskanej z roszczenia. Jest to tzw. procent od sukcesu, wypłacany dopiero po wygranej sprawie. Nie wymagamy żadnych zaliczek na poczet prowadzonego postępowania oraz nie obciążamy kosztami w przypadku niepowodzenia.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić służebność przesyłu na swoich terenach?

Zgodnie z jednolitą wykładnią sądów spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje prawo samodzielnego dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd, takich właśnie jak ustanawianie na nieruchomości odpłatnej służebności przesyłu.

Czy przedsiębiorstwo przesyłowe może zrezygnować z dostarczania mi prądu, gazu bądź wody gdy wystąpię z wnioskiem o ustanowienie służebności lub o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu?

Absolutnie nie. Przedsiębiorstwa dostarczające media to instytucje użyteczności publicznej i nie mogą wycofać się z dostarczania energii czy wody z przyczyn innych niż te wskazane w obowiązujących je przepisach i umowach. Ustanowienie służebności przesyłu jest w interesie obu stron i nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia umowy na dostawę mediów.

Co to jest odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu?

Niezależnie od ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, właściciele działek mogą domagać się wynagrodzenia za poprzednie lata bezumownego korzystania z ich gruntów. Można je otrzymać nawet za 10 lat wstecz. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie to przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo przesyłowe pozostawało przez ten czas w złej wierze (tj. miało lub powinno mieć wiedzę, że nie posiada tytułu prawnego do korzystania z cudzego gruntu) oraz nie została podpisana zgoda na poprowadzenie sieci.